Факультеттің ғылыми бағыттары

 • Орталық Қазақстандағы дене тәрбиесі және бұқара спортты дамыту. Ғылыми жетекші: п.ғ.к., профессор Н.Р. Рамашов. Ғылыми жұмыс Қарағанды облысы спорт, дене тәрбиесі және туризм Басқармасы мен білім беру Басқармасымен бірлестікте орындалуда.
 • Білім беру мекемелерінде оқытудың денсаулықсақтау технологиясы. Ғылыми жэетекші: м.ғ.к., доцент Т.А. Киспаев
 • ЖОО студенттерінің дене тәрбиесін оңтайландыру. Ғылыми жетекші: п.ғ.к., доцент Л.Ю. Малай

Факультеттердің шетелдік серіктестері

 • Ресей мемлекеттік дене тәрбиесі, спорт және туризм университеті. Мәскеу қ-сы, Ресей.
 • Балалар мен жасөспірімдер денсаулығының гигиенасы және сақтаудың ҒЗИ. Мәскеу қ-сы, Ресей.
 • Сібір мемлекеттік дене тәрбиесі университеті. Омбы, Ресей.

Факультеттің ғылым және халықаралық ынтымақсастық бойынша жетістіктері

 • 1988 жылдан бастап оқытушылардың ғылыми мақалалары шетелдің импакт-факторы жоғары журналдарында жариялануда
 • 2003 жылдан бастап факультет оқытушыларының ғылыми еңбектері «Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех» атты халықаралық конгресте (Мәскеу, Алматы, Киев және т.б. қалаларда) жарық көруде.
 • 2007 , 2013, 2015 ж.ж.. – факультет оқытушылары «ЖОО-ның үздік оқытушысы» Республикалық конкурсының жеңімпаздары.
 • победители и призеры Республиканских предметных олимпиад по специальности Факультетте білім алатын студенттер 5В010400 – Бастапқы әскери дайындық, 5В010800 – Дене тәрбиесі және спорт мамандықтары бойынша өткізілген ғылыми конкурстарда келесі нәтижелерді көрсетті:
 • 5В010800 – Бастапқы әскери дайындық мамандығы студенттері 2009-2016 оқу жылдары пәндік олимпиада жеңімпаздары (Қарағанды қ-сы, ҚарМУ);
 • 5В010800 – Дене тәрбиесі және спорт мамандығы студенттері пәндік олимпиада жеңімпаздары (2016 ж) және жүлдегерлері (2014 ІІ-орын, 2015 – ІІ-орын) Алматы қ-сы
 • 2011 жыл – 6N0108 – ДМжәнеС мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрліренің алғашқы түлектері

ФАКУЛЬТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ДАМУ БАСЫМДЫЛЫҚТАРЫ

 • Ғылыми зерттеу жұмыстарының факультетке басым бағыттарын одан әрі дамыту
 • 6D010800 — «Дене тәрбиесі және сопрт» мамандығы бойынша докторантура ашу
 • Магистр және PhD докторы академиялық дәрежесі бар оқытушылар санын ұлғайту.
 • Факультет ПОҚ импакт-факторы бар шетел журналдарына мақалалар жариялау санын өсіру.
 • Ғылыми зерттеу жүргізуге қажет гранттарды алу конкурстарына қатысу
 • Шетел серіктестерін іздеу, өзара келісе отырып ұйымдастырылған ғылыми тақырып бойынша ынтымақтастық аясын кеңейту және ғылыми мамандармен өзара ауысу жұмысын жақсарту
 • Факультет ПОҚ халықаралық конгресс, симпозиумдарға қатысу аясын кеңейту, сонымен қатар «Современный олимпийский и паралимпийский спорт и спорт для всех» конгресіне мақала жариялау мөлшерін ұлғайту
 • Студенттер мен магистранттардың республикалық және халықаралық конференцияларға, ғылыми конкурстарға қатысу деңгейін арттыру
 • Бірлескен зертеу жұмыстарын жүргізу және оларды практикаға енгізу мақсатында, Қарағанды облысы спорт, дене тәрбиесі және туризм Басқармасымен өзара қызмет ету механизмін құру.
 • Факультет ПОҚ, студенттері мен магистранттарының ғылыми нәтижелерін оқу процесіне, оқу-жаттығу процесі мен практикасына енгізу.
 • «Студенттік спорттың даму мәселелері мен перспективасы» атты халықаралық конференция өткізу.
 1. ДМІмӘжСД кафедрасы профессор-оқытушылар құрамының шетелдік Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ базаларында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі

 

Авторлар тегі, аты, жөні атауы Баспа, журнал (атауы, №, жылы),  № авторлық куәлік
Thomson Reuters
Scopus
1 Бөжиг Ж. «Evaluation of features of development of sports way of swimming of students of various sports specialization». International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – V. 11. Iss. 18. – P. 10895-10904 

импакт-фактор -0,326

2 Иманбетов А.Н. «Language Politics in the Republic of Kazakhstan: History, Problems and Prospect». International Journal Of Environmental & Science Education 2016, vol. 11, no. 11, 4241-4253 

импакт-фактор -1,340

3 Абишев Ж.Б. Multilingual programs in mathematics education: The case of Kazakhstan Espacios. -2017. –Vol. 38, Iss.35. –P. 1-6.
РИНЦ
1 Божиг Ж. Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями По материалам межд.науч.-практич. Конференции, Тамбов, 2016, – С. 48-50
2 Иманбетов А.Н. Методологические основы формирования готовности будущих учетелей к нравственно-эстетическому взаимодействию с учащимися Межд. журнал прикл. и фундаментальных исследований. Часть 2, №5, 2015. сс.328-332 импакт-фактор -1,340
3 Иманбетов А.Н. Научно-теоретические основы использования мультимедийных технологий в процессе обучения Межд. журнал прикл. и фундаментальных исследований. Часть 2, №11, 2015. сс.179-182 импакт-фактор -0,532
4 Киспаев Т.А., Физиолого-гигиеническое обоснование средств профессионально-прикладной физической подготовки в формировании профессиональной пригодности

Аллергология и иммуналогия. Том 16, №3. 2015.-С 314. импакт-фактор -0,384

5 Киспаев Т.А., Обоснование мониторинга состояние здоровья и физической подготовленности допризывников образовательных учреджений центрального Казахстана.

Аллергология и иммуналогия. Том 16, №3. 2015.-С 314-315.

импакт-фактор -0,384

6 Ахметжанова У.А. Микроэлементный обмен при физической нагрузке и его алиментарная коррекция

Аллергология и иммунология. – 2015.  Том 16. – №3. – С.311-

312.

 импакт-фактор -0,384

7 Аданов К.Б Личность как субъект управленческого аспекта педагогической деятельности

Межд. Журнал экспериментального образования Часть 4, №4, 2015. сс.308-311 импакт-фактор -0,532

8 Назарова А.М.. Вопросы эффективности соревновательной деятельности прыгунов в длину

Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – С. 214-219.

9 Сулеева К.М. Интеграция физической и технической подготовки бадминтонистов Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – С. 191-194.
10 Назарова А.М., Полиязычие – основа формирования поликультурной личности в области физической культуры и спорта Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 182-186 с.
11 Ахметжанова У.А Состояние адаптационных возможностей студентов младших курсов

Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 19-21 с.

12 Иманбетов А.Н. Исследование ряда координационных способностей студентов факультетов физической культуры и спорта

Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 219-224 с.

 
 

 

 1. 2. Жарияланған ғылыми еңбектері (университеті ішкілік емес), (саны мен көлемі), оның ішінде: монография, ғылыми еңбектер жинағы, оқулықтар, оқу құралдары.

2.1 Монографии:

 1. Бөжиг Ж., Кулейменов А.Ж. «Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыруда ұлттық ойын түрлерінің тәсілдерін пайдалану». – Қарағанды: «Parasat-M» ҒББО баспасы, 2016.- 88б.
 2. Дуанбекова Г.Б. «Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы және олардың алиментарлық коррекциясы». – Қарағанды: «Print-Shop» баспасы, 2016.- 187 б.
 3. Гаак А.Ю., Мирза Н.В. «Фундаментальные и прикладные аспекты современных психолого-педагогических и социологических исследований»: коллективная монография в 3-х томах. Ришон ле-Цион: Издательство «MEDIAL», 2016. 237 с.
 4. А.Н. Иманбетов., Х.Ш. Хасенов, Ж.Б. Абишев «Қазақстандағы әйелдер футболы дамуының теориялық негіздері». –Қарағанды: «Арко»  баспасы, 2015.- 128 б.
 5. Киспаев Т.А., Менлибаев К.Н. «Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности обучающихся допризывного возраста в образовательных учреждениях». –Караганды: изд-во «Арко», 2015. – 322 с.
 6. Ж. Бөжиг, Н.И.Сабанбаев. «Палуандық өнер арқылы тұлғаны қалыптастыру». –Қарағанды: Полиграфия баспасы, 2014.- 100 б.
 7. Ахметжанова У.А. Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы және олардың алиментарлық коррекциясы. –Қарағанды: «Print-Shop» баспасы, 2014.- 87 б.
 8. Киспаев Т.А. Научные основы профессионально-прикладная физической подготовки обучающихся в техническом и профессиональном образовании. –Караганды: изд-во КарГУ, 2014. – 280 с.

 

2.2 Оқу құралдары:

 1. Ахметжанова У.А. жалпы физиология және дене жаттыңулары биохимиясының негіздері пәні бойынша практикум. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -110 б.
 2. Ахметжанова У.А. Емдік дене тәрбиесі және дәрігерлік бақылау. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -180 б.
 3. З.А. Абдрахманов., А.Ш. Смаилова. Жеңіл атлетика. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -146 б.
 4. Г.Б.Дуанбекова. Адам анатомиясы және спорттық морфология негіздері. –ҚарМУ баспасы, 2016. -185 б.
 5. Г.Б.Дуанбекова. Адам анатомиясы. –ҚарМУ баспасы, 2016. -132 б.
 6. Киспаев Т.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. –Караганды: изд-во «Арко!, 2015. – 350 с.
 7. А.Н.Иманбетов «Футболдан жарысты ұйымдастыру».– Қарағанды: «Арко» баспасы, 2014. -108 б.
 8. Кузнецова Л.С., Хасенов Х.Ш., Иманбетов А.Н. Методические рекомендации по «Организация СРСП по дисциплине «Баскетбол с методикой препедавания».
 9. Сулеева К.М., Назарова А.М., Шайхызада Ж.Г. «Применение интерактивных технологий обучения в рамках лекционных занятий на английском языке (на неязыковых специальностях вуза)», метод. рек. электронный вариант.
 10. Киспаев Т.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка учашихся профессионально-технических колледжей. –Караганды: изд-во КарГУ, 2014. – 260 с.
 11. Ж.Бөжиг, Б.Т.Дуйсебаев, Б.Н.Абугалиев. «Мектепте дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі».– Қарағанды: «Полиграфист» баспасы, 2014. -90б.

 

 1. Ғылыми қызметтің негізгі қорытындысы.

Ғылыми жобаларды орындау (жобаның атауы мен ғылыми жетекшінің аты, жөні): халықаралық деңгей, республикалық деңгей, (соның ішінде іргерлі ғылымдар бойынша зерттеу бағдарламасы) және т.б.