Кафедра тарихы

Спорттық медицина және ДТІ және Ә кафедрасының тарихы.

Дене мәдениеті ілімі мен әдістемесі және спорттық дайындық кафедрасы өзінің құрылған бергі жылдары ғылыми және оқу үдерісінде құрылымдала алды.Қарағанды педагогикалық институтының жаратылыс тану ғылымдар факультетінің базасында 1959 жылдан бастап «Дене мәдениеті және спорт» мамандығы бойынша кадрлар даярлана бастады.ҚазССР Министрлер Кеңесінің және Қазақстан Компариясы ОК 1970 жылғы 17 тамыздағы Қаулысы бойынша Қарағанды педагогикалық дене тәрбиесі инстутты болып қайта құрылды.1970 жылы желтоқсан айында кафедра «Дене тәрбиесінің ілімі мен әдістемесі, дене мәдениетін ұйымдастыру және тарихы» болып қайта құрлымдалды.Осы жылдары кафедрасының меңгерушілері болып: А.Б. Акимов., Д.Ф. Матущак., Н.Б. Гордейко., Ю.Т. Баймағамбетов жұмыс жасады.

1984 жылдың сәуірінде Қазақстан ССР Министрлер Кеңесінің қаулысымен Қарағанды педагогикалық дене тәрбиесі институты, Қарағанды педагогикалық институтына өзгертілді.

Осы жылдары кафедра меңгерушілері қызметін Ю.Т. Баймағамбетов., Л.А. Громова., В.И. Ивлевтер атқарды.

1996 жылдан бастап Қарағанды педагогикалық институты Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетімен қосылды.

Сол жылдары кафедра меңгерушілері болып: В.И. Ивлев., С.Ж. Сыздықовалар жұмыс жасады.

Факультеттің профессор-оқытушылар құрамы аталған мамандықтың түлектермен толықтырылып отырады. Дене мәдениеті және спорт факультетінің түлектері университеттің әр деңгейлі лауазымдық қызметтерін атқаруда: акдемик Е.А. Бөкетов атыныдағы ҚарМУ оқу ісі жөніндегі проректоры, п.ғ.д., професор С.Т. Каргин., факультет деканы, п.ғ.к., проф. Н.Р. Рамашов., п.ғ.к., доцент Б.И. Орумбаев, дене тәрбиесі кафедрасының меңгерушісі, биол. ғыл. канд. М.Т. Бөдеевтер және т.б.

Қазіргі уақытта кафедра меңгерушісі, факультет түлегі пед.ғыл.канд., доцент Ж.Бөжиг.

2006 жылы «Валеология» кафедрасымен қосылып, «Дене мәдениетінің ілімі мен әдістемісі және спорттық медицина» кафедрасы болып аталынды.

2014 жылы «Циклдік спорт түрлері және спорттық ойындар» кафедрасымен біріктіріліп, «Дене мәдениеті ілімі мен әдістемісі және спорттық дайындық» кафедрасы болып аталынды.

Кафедра келесі мамандықтар бойынша мамандар даярлайды:

– 5В010800-«Дене шынықтыру және спорт». Бакалавриат. (дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша білім бакалавры);

– 6М010800- «Дене шынықтыру және спорт». Магистратура. (педагогика ғылымдарының магистры) – 2 жылдық;

– 6М010800- «Дене шынықтыру және спорт». Магистратура. (білім магистры) – 1 жылдық.

Оқытушы-профессорлар құрамыМамандықтар
Халықаралық бірлестік


 

Кафедрада жасалатын ғылыми бағыттар
 1. ДМІмӘжСД кафедрасы профессор-оқытушылар құрамының шетелдік Thomson Reuters, Scopus, РИНЦ базаларында жарияланған ғылыми мақалалар тізімі

 

Авторлар тегі, аты, жөні атауы Баспа, журнал (атауы, №, жылы),  № авторлық куәлік
Thomson Reuters
Scopus
1 Бөжиг Ж. «Evaluation of features of development of sports way of swimming of students of various sports specialization». International Journal of Environmental and Science Education. – 2016. – V. 11. Iss. 18. – P. 10895-10904

импакт-фактор -0,326

2 Иманбетов А.Н. «Language Politics in the Republic of Kazakhstan: History, Problems and Prospect». International Journal Of Environmental & Science Education 2016, vol. 11, no. 11, 4241-4253

импакт-фактор -1,340

3 Абишев Ж.Б. Multilingual programs in mathematics education: The case of Kazakhstan Espacios. -2017. –Vol. 38, Iss.35. –P. 1-6.
РИНЦ
1 Божиг Ж. Физическое воспитание детей с ограниченными возможностями По материалам межд.науч.-практич. Конференции, Тамбов, 2016, – С. 48-50
2 Иманбетов А.Н. Методологические основы формирования готовности будущих учетелей к нравственно-эстетическому взаимодействию с учащимися Межд. журнал прикл. и фундаментальных исследований. Часть 2, №5, 2015. сс.328-332 импакт-фактор -1,340
3 Иманбетов А.Н. Научно-теоретические основы использования мультимедийных технологий в процессе обучения Межд. журнал прикл. и фундаментальных исследований. Часть 2, №11, 2015. сс.179-182 импакт-фактор -0,532
4 Киспаев Т.А., Физиолого-гигиеническое обоснование средств профессионально-прикладной физической подготовки в формировании профессиональной пригодности

Аллергология и иммуналогия. Том 16, №3. 2015.-С 314. импакт-фактор -0,384

5 Киспаев Т.А., Обоснование мониторинга состояние здоровья и физической подготовленности допризывников образовательных учреджений центрального Казахстана.

Аллергология и иммуналогия. Том 16, №3. 2015.-С 314-315.

импакт-фактор -0,384

6 Ахметжанова У.А. Микроэлементный обмен при физической нагрузке и его алиментарная коррекция

Аллергология и иммунология. – 2015.  Том 16. – №3. – С.311-

312.

 импакт-фактор -0,384

7 Аданов К.Б Личность как субъект управленческого аспекта педагогической деятельности

Межд. Журнал экспериментального образования Часть 4, №4, 2015. сс.308-311 импакт-фактор -0,532

8 Назарова А.М.. Вопросы эффективности соревновательной деятельности прыгунов в длину

Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – С. 214-219.

9 Сулеева К.М. Интеграция физической и технической подготовки бадминтонистов Омск: Изд-во СибГУФК, 2015. – С. 191-194.
10 Назарова А.М., Полиязычие – основа формирования поликультурной личности в области физической культуры и спорта Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 182-186 с.
11 Ахметжанова У.А Состояние адаптационных возможностей студентов младших курсов

Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 19-21 с.

12 Иманбетов А.Н. Исследование ряда координационных способностей студентов факультетов физической культуры и спорта

Актуальные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта в общем, дополнительном и профессиональном физкультурном образовании – материалы всероссийской юбилейной научно-практической конференции с международным участием, г. Мытищи, 24 ноября 2016 г. – 219-224 с.

 
 

 

 1. 2. Жарияланған ғылыми еңбектері (университеті ішкілік емес), (саны мен көлемі), оның ішінде: монография, ғылыми еңбектер жинағы, оқулықтар, оқу құралдары.

2.1 Монографии:

 1. Бөжиг Ж., Кулейменов А.Ж. «Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыруда ұлттық ойын түрлерінің тәсілдерін пайдалану». – Қарағанды: «Parasat-M» ҒББО баспасы, 2016.- 88б.
 2. Дуанбекова Г.Б. «Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы және олардың алиментарлық коррекциясы». – Қарағанды: «Print-Shop» баспасы, 2016.- 187 б.
 3. Гаак А.Ю., Мирза Н.В. «Фундаментальные и прикладные аспекты современных психолого-педагогических и социологических исследований»: коллективная монография в 3-х томах. Ришон ле-Цион: Издательство «MEDIAL», 2016. 237 с.
 4. А.Н. Иманбетов., Х.Ш. Хасенов, Ж.Б. Абишев «Қазақстандағы әйелдер футболы дамуының теориялық негіздері». –Қарағанды: «Арко»  баспасы, 2015.- 128 б.
 5. Киспаев Т.А., Менлибаев К.Н. «Мониторинг состояния здоровья и физической подготовленности обучающихся допризывного возраста в образовательных учреждениях». –Караганды: изд-во «Арко», 2015. – 322 с.
 6. Ж. Бөжиг, Н.И.Сабанбаев. «Палуандық өнер арқылы тұлғаны қалыптастыру». –Қарағанды: Полиграфия баспасы, 2014.- 100 б.
 7. Ахметжанова У.А. Дене жүктемесі кезіндегі микроэлементтердің алмасуы және олардың алиментарлық коррекциясы. –Қарағанды: «Print-Shop» баспасы, 2014.- 87 б.
 8. Киспаев Т.А. Научные основы профессионально-прикладная физической подготовки обучающихся в техническом и профессиональном образовании. –Караганды: изд-во КарГУ, 2014. – 280 с.

 

2.2 Оқу құралдары:

 1. Ахметжанова У.А. жалпы физиология және дене жаттыңулары биохимиясының негіздері пәні бойынша практикум. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -110 б.
 2. Ахметжанова У.А. Емдік дене тәрбиесі және дәрігерлік бақылау. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -180 б.
 3. З.А. Абдрахманов., А.Ш. Смаилова. Жеңіл атлетика. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2016. -146 б.
 4. Г.Б.Дуанбекова. Адам анатомиясы және спорттық морфология негіздері. –ҚарМУ баспасы, 2016. -185 б.
 5. Г.Б.Дуанбекова. Адам анатомиясы. –ҚарМУ баспасы, 2016. -132 б.
 6. Киспаев Т.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. –Караганды: изд-во «Арко!, 2015. – 350 с.
 7. А.Н.Иманбетов «Футболдан жарысты ұйымдастыру».– Қарағанды: «Арко» баспасы, 2014. -108 б.
 8. Кузнецова Л.С., Хасенов Х.Ш., Иманбетов А.Н. Методические рекомендации по «Организация СРСП по дисциплине «Баскетбол с методикой препедавания».
 9. Сулеева К.М., Назарова А.М., Шайхызада Ж.Г. «Применение интерактивных технологий обучения в рамках лекционных занятий на английском языке (на неязыковых специальностях вуза)», метод. рек. электронный вариант.
 10. Киспаев Т.А. Профессионально-прикладная физическая подготовка учашихся профессионально-технических колледжей. –Караганды: изд-во КарГУ, 2014. – 260 с.
 11. Ж.Бөжиг, Б.Т.Дуйсебаев, Б.Н.Абугалиев. «Мектепте дене шынықтыру пәнін оқыту әдістемесі».– Қарағанды: «Полиграфист» баспасы, 2014. -90б.

 

 1. Ғылыми қызметтің негізгі қорытындысы.

Ғылыми жобаларды орындау (жобаның атауы мен ғылыми жетекшінің аты, жөні): халықаралық деңгей, республикалық деңгей, (соның ішінде іргерлі ғылымдар бойынша зерттеу бағдарламасы) және т.б.

Кафедрада жүргізілетін тәрбиелік жұмыс

“Бөкетов оқулары-2021”

Жеңіл атлетика ядро лақтырудан Қазақстан Республикасының Кубогі

Президенттік көп сайыс

Ректор Кубогына арналған «Сергектік және денсаулық» спартакиадасы

Денсаулық-сергектік сайысы жеңімпаздарын мараттаптау. 2017-2018 оқу жылы.

Қазақстан Республикасы ЖОО студент жастар арасындағы IX жазғы универсиада ҚарМУ-дың құрамасы. Қазақ күрес. Семей 2017.